Subscribe

Годишно приключване

Клиентите, които имат абонамент за нашите пълни счетоводни услуги –  НЕ дължат допълнителни такси! Всички останали фирми дължат възнаграждение, а счетоводната услуга включва:

 осчетоводяване на наличните първични документи;

√ изготвяне на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложение съгласно счетоводното законодателство;

изготвяне на отчета за Националния статистически институт;

√ изготвяне на Годишна данъчна декларация;

√ изчисляване на дължимите данъци и изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси.