Subscribe

Регистрация на фирма

“Бизнес експертс” ЕООД предлага компетентна помощ по изготвяне на документи за регистрации на фирми в Търговския регистър към Агенцията по вписвания /ЕООД, ООД, ЕТ, АД/.

В зависимост от индивидуалните предпочитания на клиента “Бизнес експертс” ЕООД извършва пълната процедура или предоставя квалифицирано съдействие при първоначална регистрация, промени на обстоятелствата или заличаване на ЕООД, ООД, ЕТ и АД.

1. Първоначална регистрация:

√  Консултация относно предимствата и недостатъците на различните тип фирми /ЕООД, ООД, ЕТ, АД/ и помощ при вземането на решение;

√  Подготовка на необходимата учредителна, организационна и търговска документация;

√  Подаване на наборът от изискуеми документи в Агенцията по вписванията;.

2. Промени на обстоятелствата.

√  Промяна на име (фирма) на търговски дружества и еднолични търговци;

√  Промяна на седалище и адрес на управление;

√  Промяна на собствеността – приемане на нов съдружник, изключване на съдружник;

√  Промяна на управителя;

√  Промяна на капитала – увеличение, намаление;

√  Промяна в разпределението на дружествените дялове;

√  Вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация;

√  Вписване на обстоятелства относно прехвърляне на предприятие;

√  Промяна на предмет на дейност.

3. Заличаване на фирма от Търговския регистър към Агенцията по вписвания