Subscribe

Във века на новите технологии бизнес средата се променя изключително динамично. Това налага изграждането във всяка една бизнес организация на счетоводни системи, които своевременно и точно да отразяват всички промени касаещи фирмата. През последните няколко години станахме свидетели на най-масовите и големи фалити, дължащи се в известна степен и на пропуски на счетоводните системи. Поради тези причини, неглижирането на счетоводната отчетност, крие съществени рискове за загубата на капитали дори и за най-малките играчи на пазара. За тези фирми е финансово по-изгодно да се обърнат към Счетоводна Кантора, отколкото да се опитват да организират счетоводната система със собствени сили. Затова ни има нас! Професионалното и пълно счетоводно обслужване, което предлагаме включва следните счетоводни услуги:

√ ежедневна хронологична счетоводна отчетност;

√ изготвяне и деклариране на справки-декларации и други изискуеми данни пред държавните органи;

√ защита и представителство пред компетентните органи;

√ изготвяне на платежни документи за разплащания с бюджета;

√ годишно счетоводно приключване;

√ изготвяне на различни справки съобразно нуждите на клиента;

√ финансови, данъчни и осигурителни консултации;

√ регистрация на фирма и промяна на обстоятелства.
Here`s what she wrote I enjoy teaching vocabulary to my students custom dissertation help.